Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của Ngân hàng Thương mại

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 50/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 31/12/2018.

Theo đó, Thông tư 50 quy định hồ sơ đề nghị gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

  • Tên hiện tại;
  • Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên;
  • Lý do thay đổi tên;

- Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với ngân hàng thương mại cổ phần, Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông qua việc thay đổi tên của ngân hàng thương mại; Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc thay đổi tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó Thông tư 50 còn quy định sau khi lập hồ sơ đầy đủ như trên thì Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi cho Ngân hàng Nhà nước.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
  • Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, có quyết định sửa đổi Giấy phép; trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết Thông tư 50/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan