Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới bao gồm những gì?

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 15/3/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới.

Theo đó, Thông tư 10 quy định hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm:

- Thuyết minh nhiệm vụ cắm mốc giới. Trong đó gồm có:

  • Xác định yêu cầu cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng;
  • Xác định khối lượng công việc cần thực hiện;
  • Xác định kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ cắm mốc giới;
  • Tổ chức thực hiện và dự kiến thời gian lập hồ sơ cắm mốc giới.

- Thành phần bản vẽ:

  • Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp.

- Các văn bản pháp lý có liên quan

- Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc giới

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ cắm mốc giớ.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 30/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan