Hồ sơ quản lý thẻ Căn cước công dân gồm những gì?

Nội dung này đã được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành vào ngày 03/3/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân.

Theo đó, Thông tư 10 quy định hồ sơ, tài liệu về công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân gồm:

 • Tờ khai Căn cước công dân;
 • Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân;
 • Phiếu chuyển hồ sơ Căn cước công dân (nếu có);
 • Phiếu điều chỉnh thông tin Căn cước công dân (nếu có);
 • Các tài liệu khác liên quan đến công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân (nếu có).

Bên cạnh đó Thông tư 10 còn quy định hồ sơ, tài liệu về công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân 9 số gồm:

 • Tờ khai Chứng minh nhân dân;
 • Chỉ bản Chứng minh nhân dân;
 • Thẻ điều chỉnh tờ khai Chứng minh nhân dân (nếu có);
 • Phiếu chuyển hồ sơ Chứng minh nhân dân (nếu có);
 • Các tài liệu khác liên quan đến công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân (nếu có).

Ngoài ra Thông tư 10 còn quy định hồ sơ, tài liệu về công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân 12 số gồm:

 • Tờ khai Chứng minh nhân dân;
 • Thẻ điều chỉnh tờ khai Chứng minh nhân dân (nếu có);
 • Phiếu chuyển hồ sơ (nếu có);
 • Các tài liệu khác liên quan đến công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân (nếu có).

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 18/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan