Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án QG của cơ quan chủ quản

Quy định này vừa được điều chỉnh tại Nghị định 02/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công của cơ quan chủ quản chủ đầu tư hoặc của cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (gọi tắt là cơ quan chủ quản) được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 131/2015/NĐ-CP, chi tiết các tài liệu sau:

ho so tham dinh chu truong dau tu du an quan trong QG cua co quan chu quan dau tu, Nghi dinh 02/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của cơ quan chủ quản;

  • Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định nội bộ);

  • Báo cáo thẩm định nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công;

  • Các tài liệu khác có liên quan.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cơ quan chủ quản gửi 01 bộ hồ sơ này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định 131/2015/NĐ-CP.

Lưu ý, Dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng 2014 và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, sau đây gọi chung là dự án quan trọng quốc gia.

Xem chi tiết quy định tại Nghị định 02/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan