Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt

Để được miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được của các dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, doanh nghiệp phải làm hồ sơ thủ tục như sau.

1. Hàng hóa phải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

2. Hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế bao gồm:

  • Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế, nêu rõ số hàng hoá, lý do đề nghị miễn thuế: nộp 01 bản chính; 
  • Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế đối với trường hợp không đăng ký Danh mục trên Hệ thống: nộp 02 bản chính kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi.

3. Ngoài bộ hồ sơ miễn thuế theo quy định, chủ dự án phải nộp thêm 01 bản chụp văn bản phê duyệt dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết tại Thông tư 169/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015.

- Ngọc Duyên - 

 

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan