Hướng dẫn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 100% vốn NN

15:14, 12/02/2019

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP, việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 100% vốn NN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được thực hiện như sau:

  • Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp trừ trường hợp quy định sau đây.

  • Đối với trường hợp sáp nhập các doanh nghiệp thuộc các cơ quan đại diện chủ sở hữu khác nhau thì cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhận sáp nhập ra quyết định sáp nhập doanh nghiệp sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp bị sáp nhập.

  • Thẩm quyền quyết định hợp nhất các doanh nghiệp thuộc các cơ quan đại diện chủ sở hữu khác nhau thực hiện theo quy định hướng dẫn của Chính phủ.

  • Cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

88