Hướng dẫn gia hạn hoạt động của NHTM, chi nhánh NHNN

Thông tư 50/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 31/12/2018 nhằm hướng dẫn cụ thể về việc gia hạn hoạt động của NHTM, chi nhánh NHNN.

Theo đó Thông tư 50 quy định hồ sơ đề nghị  gia hạn thời gian hoạt động gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

  • Thời hạn hoạt động hiện tại;
  • Thời hạn hoạt động dự kiến gia hạn;
  • Lý do gia hạn thời hạn hoạt động;

- Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với ngân hàng thương mại cổ phần, Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông qua việc gia hạn thời gian hoạt động của ngân hàng thương mại; Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

- Báo cáo tổng quan tình hình tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong đó nêu rõ:

  • Đánh giá tổng kết hoạt động trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị, bao gồm các chỉ tiêu hoạt động chính liên quan đến cơ cấu nguồn vốn, sử dụng vốn và kết quả kinh doanh; tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Dự kiến kế hoạch kinh doanh cho 03 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó Thông tư 50 còn quy định tối thiểu 06 tháng trước ngày Giấy phép hết thời hạn, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
  • Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi thời hạn hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép; trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết Thông tư 50/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan