Hướng dẫn kiểm tra thông tin về xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BTP, việc kiểm tra thông tin về xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện theo trình tự như sau:

  • Bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin có trách nhiệm kiểm tra thông tin về xử lý vi phạm hành chính trên cơ sở tài liệu được cung cấp.

  • Khi phát hiện thông tin về xử lý vi phạm hành chính còn thiếu hoặc chưa rõ ràng thì bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin phải đề nghị cơ quan đã cung cấp thông tin bổ sung hoặc làm rõ thông tin. Việc bổ sung, làm rõ thông tin được thực hiện trong 01 ngày làm việc.

Cũng theo Thông tư 13/2016/TT-BTP, thời hạn kiểm tra thông tin về xử lý vi phạm hành chính là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin cung cấp từ cơ quan có thẩm quyền.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 13/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan