Hướng dẫn lập bảng kê lâm sản

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 16/11/2018 hướng dẫn lập bảng kê lâm sản.

Theo đó Thông tư 27 quy định bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập sau khai thác; khi mua bán, vận chuyển, xuất lâm sản trong cùng một lần và trên một phương tiện vận chuyển; khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu lâm sản theo quy định hoặc do người có thẩm quyền lập khi lập hồ sơ xử lý vi phạm;

Chủ lâm sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai và nguồn gốc lâm sản hợp pháp tại bảng kê lâm sản;

Đồng thời Thông tư 27 còn hướng dẫn việc lập bảng kê lâm sản được thực hiện như sau:

  • Chủ lâm sản ghi đầy đủ các nội dung về lâm sản tại bảng kê lâm sản theo mẫu;
  • Đối với gỗ không đủ kích thước quy định, ghi tổng chung số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng của lâm sản đó vào bảng kê lâm sản;
  • Chủ lâm sản khi lập bảng kê lâm sản đối với gỗ tròn, gỗ xẻ có số hiệu gỗ theo quy định, phải ghi số hiệu gỗ vào bảng kê lâm sản.
  • Đối với thực vật rừng ngoài gỗ hoặc động vật rừng, chủ lâm sản phải ghi chi tiết hoặc ghi tổng hợp chung số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng đối với từng loại lâm sản trong bảng kê lâm sản;
  • Cuối mỗi trang của bảng kê lâm sản ghi tổng số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng, dung tích từng loại lâm sản của trang đó và có chữ ký của chủ lâm sản. Trang cuối của bảng kê lâm sản ghi tổng số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng, dung tích của từng loại lâm sản trong cả bảng kê lâm sản.

Xem chi tiết Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

3,106

Văn bản liên quan