Hướng dẫn phân định ranh giới rừng trên bản đồ

Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng.

Theo đó, việc phân định ranh giới rừng được thực hiện trên bản đồ và ngoài thực địa, cụ thể Thông tư 31 hướng dẫn việc phân định ranh giới trên bản đồ như sau:

 • Sử dụng bản đồ hiện trạng rừng làm bản đồ phân định ranh giới rừng.
 • Trường hợp có sự thay đổi về ranh giới, diện tích do chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng; điều chỉnh địa giới hành chính; chuyển nhượng có thay đổi tên chủ rừng, thực hiện hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng rừng để sử dụng làm bản đồ phân định ranh giới theo trình tự sau:
  • Cập nhật, thu thập số liệu, tài liệu về sự thay đổi ranh giới, diện tích rừng;
  • Chuyển ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô và ranh giới chủ rừng lên bản đồ hiện trạng rừng.
 • Đơn vị thực hiện
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hiệu chỉnh bản đồ hiện hạng rừng cấp tỉnh;
  • Cơ quan kiểm lâm cấp huyện hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng rừng cấp huyện và xã.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

308

Văn bản liên quan