Hướng dẫn sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 31/2018/TT-NHNN vào ngày 18/12/2018 hướng dẫn sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Theo đó Thông tư 31 quy định việc sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí được thực hiện như sau:

  • Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh.

  • Trường hợp sử dụng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động dầu khí khác ở nước ngoài, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư mới, nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí với Ngân hàng Nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư 31/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan