Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ban hành Thông tư 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.

Theo như Thông tư 31/2018/TT-BTNMT, chế độ báo cáo tài nguyên nước được thực hiện như sau:

a. Đối với báo cáo tài nguyên nước quốc gia và báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước: hoàn thành báo cáo trước ngày 01/7 của năm tiếp theo sau kỳ báo cáo;

b. Đối với báo cáo sử dụng tài nguyên nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh: gửi về Bộ TNMT trước ngày 30/01 của năm tiếp theo;

c. Đối với báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước: gửi về Sở TNMT hoặc Cục Quản lý tài nguyên nước trước ngày 30/01 của năm tiếp theo;

d. Báo cáo quy định tại điểm b được gửi đồng thời bằng văn bản và tệp báo cáo tới hộp thư điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước; báo cáo quy định tại điểm c được gửi bằng tệp báo cáo tới hộp thư điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở TNMT.

Xem yêu cầu về thông tin báo cáo tại Thông tư 31/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan