Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào tàng thư căn cước công dân

Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 10/2016/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành vào ngày 03/3/2016.

Theo đó việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào tàng thư căn cước công dân được Thông tư 10 hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày cấp thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân cho công dân, đơn vị làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân phải chuyển hồ sơ, tài liệu đến đơn vị quản lý tàng thư căn cước công dân để sắp xếp vào tàng thư căn cước công dân.

  • Cán bộ tàng thư tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do đơn vị làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân chuyển đến. Khi tiếp nhận phải kiểm tra giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ. Nếu tiếp nhận trực tiếp thì phải có biên bản giao nhận; nếu tiếp nhận qua đường giao liên thì phải ghi vào sổ theo dõi.

  • Trường hợp hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, cán bộ tiếp nhận phải yêu cầu người chuyển giao hồ sơ, tài liệu (đối với trường hợp tiếp nhận trực tiếp) hoặc báo cáo lãnh đạo đơn vị có văn bản yêu cầu đơn vị gửi hồ sơ, tài liệu (đối với trường hợp tiếp nhận qua đường giao liên) bổ sung hồ sơ.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 18/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan