Hướng dẫn xác định mức chi phí sắp xếp, chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp

Thông tư 51/2015/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành 17/04/2015

Theo Thông tư 51/2015/TT-BTC quy định đối với công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp, chuyển đổi theo hình thức chuyển thành công ty cổ phần, chi phí sắp xếp, chuyển đổi được xác định theo các quy định pháp luật nêu tại khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

Hướng dẫn xác định mức chi phí sắp xếp, chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp, 51/2015/TT-BTC

Hướng dẫn xác định mức chi phí sắp xếp, chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp (Hình minh họa)

Theo đó, đối với công ty nông, làm nghiệp được tiếp tục duy trì, củng cố theo hình thức Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ, giải thể, tổng mức chi phí tối đa được xác định theo tổng giá trị tài sản báo cáo kế toán tại thời điểm chuyển đổi cụ thể như sau:

  • Không quá 100 triệu đồng đối với công ty có tổng giá trị tài sản dưới 50 tỷ đồng.

  • Không quá 150 triệu đồng đối với công ty có tổng giá trị tài sản từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng.

  • Không quá 200 triệu đồng đối với công ty có tổng giá trị tài sản trên 100 tỷ đồng.

Lưu ý: Chi phí sắp xếp, chuyển đổi nêu trên chưa bao gồm chi phí rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về hạch toán chi phí sắp xếp, chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp như sau:

- Công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp, chuyển đổi theo hình thức chuyển thành công ty cổ phần thực hiện theo các quy định pháp luật nêu tại khoản 2, Điều 4, Thông tư này.

- Đối với công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục duy trì theo hình thức Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, chi phí sắp xếp, chuyển đổi được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đối với công ty nông, lâm nghiệp chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ, chi phí sắp xếp, chuyển đổi được hạch toán vào chi phí của ban quản lý sau khi chuyển đổi.

Chi tiết xem tại Thông tư 51/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 02/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

21

Văn bản liên quan