Hướng dẫn xác định tiền lương của NLĐ trong Quỹ bảo lãnh tín dụng

15:47, 26/01/2019

Ngày 21/01/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, Quỹ bảo lãnh tín dụng loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và chênh lệch thu trừ chi, bao gồm:

  • Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan tại Điều 11 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH;

  • Nhà nước điều chỉnh chính sách chi phí bảo lãnh tín dụng làm ảnh hưởng đến kết quả tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng hoặc việc miễn, giảm chi phí bảo lãnh tín dụng theo điểm b, Khoản 2 Điều 49 Nghị định 34/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Việc loại trừ yếu tố khách quan phải được lượng hóa bằng số liệu và loại trừ theo nguyên tắc: Yếu tố khách quan làm giảm năng suất lao động, chênh lệch thu trừ chi thì được cộng phần năng suất lao động, chênh lệch thu trừ chi giảm vào chỉ tiêu năng suất lao động, chênh lệch thu trừ chi; Yếu tố khách quan làm tăng năng suất lao động, chênh lệch thu trừ chi thì phải giảm trừ phần năng suất lao động, chênh lệch thu trừ chi tăng vào chỉ tiêu năng suất lao động, chênh lệch thu trừ chi.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

40