Hướng dẫn xác định tiền lương, thưởng trong quỹ bảo lãnh tín dụng

16:05, 26/01/2019

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, việc quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương, tạm ứng quỹ tiền lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng được Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  • Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện, tạm ứng và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo Mục 2; Điều 9, 10, 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

  • Khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện theo Điều 9 và Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì chỉ tiêu lợi nhuận được tính bằng chỉ tiêu số chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng số chi phí của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

33