Hướng dẫn xử lý tài sản khi bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2014/NĐ-CP quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Theo hướng dẫn tại Nghị định 128/2014/NĐ-CP, việc xử lý tài sản và tài chính khi bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thực hiện như sau:

  • Việc xử lý tài sản, số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, chi phí xây dựng dở dang, các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi thực hiện theo quy định về xử lý tài chính của Chính phủ tại Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

  • Chênh lệch tài sản kiểm kê:

    • Đối với tài sản thừa nếu không xác định được nguyên nhân hoặc không tìm được chủ sở hữu thì doanh nghiệp được ghi tăng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tương ứng với giá trị thực tế của tài sản thừa;

    • Đối với tài sản thiếu, doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và yêu cầu bồi thường. Khoản chênh lệch giữa giá trị bồi thường của cá nhân, tập thể liên quan, tổ chức bảo hiểm với giá trị thiếu thì hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 128/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2015.

- Hoàng Duy -

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan