Hướng dẫn xử lý TH không đủ điều kiện dựng sổ để bán CP

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Theo đó, nếu không đủ điều kiện dựng sổ để thực hiện việc bán cổ phần lần đầu sẽ được xử lý như sau:

  • Trường hợp khối lượng cổ phần đặt mua thực tế và số lượng nhà đầu tư đặt mua thực tế không đáp ứng điều kiện dựng sổ theo phương án bán cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa có trách nhiệm quyết định hủy kết quả sổ lệnh, báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên/Chủ tịch doanh nghiệp nhà nước và công bố thông tin về việc hủy kết quả sổ lệnh.

  • Các nhà đầu tư được hoàn trả tiền đặt cọc sau khi Ban chỉ đạo cổ phần hóa công bố thông tin về việc hủy kết quả sổ lệnh.

  • Xử lý sau khi hủy kết quả sổ lệnh:

    • Trường hợp phương án bán cổ phần theo phương thức dựng sổ không thay đổi và việc mở lại sổ lệnh đã được phê duyệt trong phương án bán cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa có thể xác định lại giá mở sổ và thực hiện trình tự, thủ tục mở sổ lệnh.

    • Trường hợp phương án bán cổ phần theo phương thức dựng sổ thay đổi, Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên/Chủ tịch doanh nghiệp nhà nước quyết định phương án bán cổ phần.

Xem quy định về công bố thông tin về kết quả dựng sổ tại Thông tư 21/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

62

Văn bản liên quan