Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 23/2/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Đáng chú ý là quy định về việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định 22 quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) là cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ khi nhận được một trong các giấy tờ dưới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) ra quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

  • Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
  • Văn bản của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã được cấp.

Xem chi tiết Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan