Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt

Ngày 22/12/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm quy định cụ thể về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt

Theo đó kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt được Thông tư 200 quy định như sau:

Đối với bên Nợ gồm:

 • Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ;
 • Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam);
 • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.

Đối với bên Có gồm:

 • Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ;
 • Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);
 • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.

Số dư bên Nợ gồm:

 • Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo.

Đồng thời Thông tư 200 còn quy định tài khoản 111 - Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2. Cụ thể:

 • Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
 • Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.
 • Tài khoản 1113 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.

Xem chi tiết Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ nagỳ 05/02/2015.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

718

Văn bản liên quan