Khi bị mất thẻ ngân hàng thì xử lý thế nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 30/6/2016.

Theo đó, Thông tư 19 quy định trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ thì cần phải xử lý như sau:

  • Khi mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho TCPHT.

  • Khi nhận được thông báo của chủ thẻ, TCPHT phải thực hiện ngay việc khóa thẻ và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác nhằm ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra, đồng thời thông báo lại cho chủ thẻ. Thời hạn TCPHT hoàn thành việc xử lý thông báo nhận được từ chủ thẻ không quá 05 ngày làm việc đối với thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc 10 ngày làm việc đối với thẻ có BIN do TCTQT cấp kể từ ngày nhận được thông báo của chủ thẻ.

  • Trong trường hợp thẻ bị lợi dụng, gây ra thiệt hại, TCPHT và chủ thẻ phân định trách nhiệm và thương lượng cách xử lý hậu quả. Trường hợp hai bên không thống nhất thì việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 19/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan