Khi nào TC phát hành được chào bán chứng khoán giá thấp hơn mệnh giá?

Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

to chuc phat hanh duoc chao ban chung khoan gia thap hon menh gia, Luat chung khoan 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định hiện nay, mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 quy định trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

Như vậy, so với quy định tại Luật chứng khoán 2006, Luật mới này đã quy định nới lỏng điều kiện chào bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán khi giá chứng khoán thấp hơn mệnh giá quy định.

Bên cạnh đó, Luật chứng khoán 2019 cũng nêu rõ, tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:

  • Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương;

  • Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;

  • Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

  • Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Xem thêm quy định liên quan tại Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

254

Văn bản liên quan