Kho vật chứng trong Thi hành án dân sự

Thông tư 01/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 23/01/2017 quy định cụ thể về kho vật chứng trong thi hành án dân sự.

Theo đó, Thông tư 01 quy định kho vật chứng phải bảo đảm yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để bảo quản vật chứng tài sản, tạm giữ; bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và các yêu cầu khác trong việc bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ.

Trường hợp chưa có kho vật chứng hoặc số lượng vật chứng, tài sản tạm giữ quá lớn mà kho không thể đáp ứng được, cơ quan thi hành án dân sự có thể thuê kho để bảo quản.

Kho thuê phải đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị, an ninh, an toàn quy định việc bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại kho thuê thực hiện tương tự như tại kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự.

Đồng thời Thông tư 01 quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự bố trí phòng hoặc khu vực làm việc của Thủ kho vật chứng và Bảo vệ kho vật chứng. Trường hợp kho vật chứng nằm trong trụ sở cơ quan thi hành án dân sự thì Bảo vệ cơ quan có trách nhiệm bảo vệ kho vật chứng.

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

528

Văn bản liên quan