Không tước danh hiệu quân nhân đối với nữ quân nhân mang thai

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, không được tước danh hiệu quân nhân và buộc thôi việc đối với nữ quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi là một trong những nguyên tắc khi xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, việc xử lý kỷ luật còn phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

  • Không áp dụng hình thức kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp đang giữ cấp bậc quân hàm thiếu úy; không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang hưởng lương bậc 1.

  • Khi xử lý kỷ luật, ngoài hình thức kỷ luật đối với từng hành vi vi phạm nếu vi phạm gây thiệt hại về vật chất, người vi phạm còn phải bồi thường.

  • Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cùng một lần vi phạm kỷ luật, người vi phạm có nhiều hành vi vi phạm khác nhau thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật chung cho các hành vi vi phạm và không vượt quá hình thức kỷ luật của hành vi có mức xử phạt cao nhất.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 192/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan