Kiểm tra đột xuất nguồn gốc lâm sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT vào ngày 16/11/2018 quy định cụ thể về việc kiểm tra đột xuất nguồn gốc lâm sản.

Theo đó Thông tư 27 quy định căn cứ để kiểm tra đột xuất gồm:

  • Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng;

  • Thông tin từ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc tin báo của tổ chức, cá nhân;

  • Thông tin từ đơn yêu cầu xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân;

  • Thông tin từ phát hiện của công chức Kiểm lâm quản lý địa bàn hoặc công chức Kiểm lâm được giao nhiệm vụ theo dõi, phát hiện vi phạm;

  • Văn bản chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  • Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời Thông tư 27 còn quy định công chức Kiểm lâm thu thập, tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm trực tiếp để xử lý thông tin.

Căn cứ thông tin quy định về căn cứ kiểm tra đột xuất, Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm xử lý thông tin, chỉ đạo kiểm tra, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; chỉ đạo việc lập sổ theo dõi thông tin và tổ chức quản lý sổ theo dõi thông tin theo chế độ quản lý tài liệu mật.

Xem chi tiết Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan