Lãi suất trái phiếu do TCTD phát hành phải tuân thủ Luật Chứng khoán

Nội dung này mới được quy định tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo như quy định tại Điều 11 Thông tư 34/2013/TT-NHNN sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 33/2019/TT-NHNN thì lãi suất giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Riêng đối với lãi suất trái phiếu còn phải tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP , các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Thông tư cũng quy định phương pháp tính lãi giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

lai xuat trai phieu do TCTD phat hanh, Thong tu 33/2019/TT-NHNN

Bên cạnh quy định trên, Thông tư 33/2019/TT-NHNN cũng sửa đổi quy định về việc thanh toán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể phương thức thanh toán gốc, lãi giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định phải phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, được công bố cho người mua giấy tờ có giá trước khi phát hành giấy tờ có giá.

Hơn nữa, việc thanh toán trước hạn giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định trên cơ sở đề nghị của người mua giấy tờ có giá, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Lãi suất áp dụng đối với việc thanh toán trước hạn giấy tờ có giá phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ 19/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan