Lồng ghép ND phòng, chống thiên tai vào quy hoạch phát triển ngành

Trong năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội.

Theo Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT, việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội được thực hiện như sau:

  • Đối với những quy hoạch đã có: Tiến hành rà soát, bổ sung các nội dung phòng, chống thiên tai mà trước đây chưa đề cập tới hoặc đã có đề cập nhưng chưa phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn phòng, chống thiên tai hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống công trình chuyên dụng cho phòng, chống thiên tai.

  • Đối với những quy hoạch được xây dựng mới cần tuân thủ quy trình lồng ghép các nội dung về phòng, chống thiên tai ngay từ khi bắt đầu xây dựng quy hoạch.

  • Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào công tác đánh giá tình hình thực hiện, mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của từng quy hoạch.

  • Quy trình lồng ghép thực hiện như quy định tại Điều 4 của Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT.

Chi tiết xem tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan