Lựa chọn người làm việc tại ĐVSNCL phải đảm bảo công khai, minh bạch

Đây là nội dung chính được quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, được ban hành ngày 10/9/2020

người làm việc tại ĐVSNCL, Nghị định 106/2020/NĐ-CP

Lựa chọn người làm việc tại ĐVSNCL phải đảm bảo công khai, minh bạch (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể,

+ Việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được căn cứ vào:

  • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Việc xác định số lượng người làm việc căn cứ vào:

  • Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  • Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

+ Việc xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp căn cứ vào:

  • Danh mục vị trí việc làm;

  • Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

  • Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Như vậy, việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động.

Xem chi tiết tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

265

Văn bản liên quan