Luật giám định tư pháp 2012: Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Luật giám định tư pháp 2012: Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Tuyết Hoan

Theo quy định pháp luật, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn luật định thì có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do mà những người này có thể bị miễn nhiệm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về những trường hợp miễn nhiệm này?

 

Theo quy định tại Điều 10 Luật giám định tư pháp 2012, các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp gồm:

 •  Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật GĐTP 2012;
 • Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật GĐTP 2012;
 • Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp;
 • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật GĐTP 2012;
 • Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp gồm:

 • Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường miễn nhiệm.

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự được làm thành 02 bộ và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật giám định tư pháp năm 2012.

Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp như sau:

 • Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế miễn nhiệm giám định viên pháp y thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ miễn nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động tại các cơ quan ở trung ương ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân sau khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp.

 

 

 

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan