Luật Lâm nghiệp 2017: Thu hẹp phạm vi bị thu hồi rừng

Luật Lâm nghiệp 2017: Thu hẹp phạm vi bị thu hồi rừng
Anh Tú

Luật Lâm nghiệp 2017 quy định phạm vi bị thu hồi rừng xuống chỉ còn 07 trường hợp, ít hơn so với Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004.

 

Theo quy định mới, Nhà nước thu hồi rừng trong các trường hợp sau:

  • Chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

  • Chủ rừng không tiến hành hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

  • Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng;

  • Rừng được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn;

  • Rừng được giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

  • Chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật;

  • Các trường hợp thu hồi đất có rừng khác theo quy định của Luật Đất đai.

Chủ rừng được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi rừng vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; giao rừng, cho thuê rừng không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng.

Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực từ 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan