Lưu ý khi lồng ghép ND phòng, chống thiên tai vào KH phát triển QG

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội.

Cụ thể, việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cả nước được Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT quy định như sau:

  • Lồng ghép nội dung rà soát, đánh giá tình hình thiên tai vào bước điều tra cơ bản, đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức; xác định nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của kỳ kế hoạch hoặc nhu cầu bổ sung của Bộ, ngành và địa phương.

  • Khi xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cần phải tính toán các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu; các giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó, khôi phục và tái thiết.

  • Khi xây dựng các nhóm giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, kế hoạch phát triển của ngành cần lựa chọn các giải pháp đã được nghiên cứu, đề xuất trong các Chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai để có được đầy đủ các giải pháp hợp lý nhất.

  • Quy trình lồng ghép thực hiện như quy định tại Điều 4 của Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan