Mạng cục bộ NHNN phải được bảo trì tối thiểu 02 lần/năm

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về việc quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 34, việc bảo trì, kiểm tra định kỳ mạng cục bộ NHNN được thực hiện như sau:

1. Quy định về bảo trì:

 • Mạng cục bộ NHNN tại Trung tâm dữ liệu phải được bảo trì định kỳ tối thiểu 02 lần trong một năm; Mạng cục bộ tại các đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN phải được bảo trì định kỳ tối thiểu 01 lần trong một năm;
 • Việc bảo trì không được làm gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của NHNN;
 • Quá trình bảo trì phải được ghi nhật ký về tình trạng hoạt động trước và sau khi bảo trì;
 • Đối với các trang thiết bị đã được ký hợp đồng bảo trì thì thực hiện bảo trì theo hợp đồng đã ký;
 • Đối với trường hợp các trang thiết bị mạng hết thời gian bảo hành và không có hợp đồng bảo trì, thực hiện như sau:
  • Cục Công nghệ thông tin xây dựng quy trình bảo trì mạng cho các đơn vị quản lý tài sản và phối hợp bảo trì từ xa các trang thiết bị mạng;
  • Đơn vị quản lý tài sản thực hiện bảo trì các trang thiết bị mạng do đơn vị quản lý theo quy trình bảo trì mạng do Cục Công nghệ thông tin ban hành;
 • Đơn vị quản lý tài sản chịu trách nhiệm bảo trì đối với hạ tầng truyền dẫn do đơn vị quản lý.

2. Quy định về kiểm tra định kỳ:

 • Cục Công nghệ thông tin xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra định kỳ hệ thống mạng cục bộ;
 • Đơn vị quản lý tài sản thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống mạng Cục bộ.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan