Máy tính mạng cục bộ NHNN kết nối Internet phải được kết nối tập trung

Đây là nội đáng chú ý tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về việc quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 34, việc lý kết nối Internet của mạng máy tính NHNN được quy định như sau:

  • Các máy tính thuộc mạng cục bộ NHNN kết nối Internet phải thông qua các cổng kết nối tập trung do Cục Công nghệ thông tin thiết lập và quản lý.

  • Các máy tính thuộc mạng cục bộ NHNN kết nối sử dụng hệ thống thông tin có cấp độ từ 3 trở lên của NHNN không được kết nối Internet.

  • Trường hợp các đơn vị có máy tính thuộc mạng cục bộ NHNN có nhu cầu kết nối trực tiếp Internet không qua cổng kết nối phải trình Thống đốc NHNN xem xét phê duyệt.

  • Các máy tính không thuộc mạng cục bộ NHNN kết nối mạng Internet do Thủ trưởng đơn vị sử dụng tài sản quyết định và phải tuân thủ quy định của NHNN.

  • Không được sử dụng các thiết bị kết nối Internet không qua cổng kết nối để kết nối trực tiếp vào mạng NHNN, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 34.

Xem các quy định khác tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

273

Văn bản liên quan