Mới: Biểu mẫu Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ (dự án hoặc chi phí) chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch (sau đây gọi chung là dự án) sử dụng nguồn vốn nhà nước sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án.

mau bao cao quyet toan quyet toan du an hoan thanh von NN, thong tu 10/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Thông tư 10 quy định báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể sau đây:

- Đối với dự án, dự án thành phần, tiểu dự án hoàn thành, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA kèm theo Thông tư này.

- Đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03/QTDA, 08/QTDA, 09/QTDA kèm theo Thông tư này.

- Đối với các dự án thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý: Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo Mẫu số 14/QTDA và 15/QTDA (cách lập mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này).

Đặt biệt, Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác các nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư; Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác); Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư; Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản; Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành là để đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại. Đồng thời đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 10/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

1,331

Văn bản liên quan