Mức chi bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự

Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án.

Theo đó, Thông tư 200/2016/TT-BTC hướng dẫn một số mức chi đặc thù trong công tác thi hành án dân sự như sau:

 • Chi bồi dưỡng cho các đối tượng khi tham gia vào quá trình xác minh, thông báo thi hành án; áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án; thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án, Trọng tài thương mại:

  • Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát: 70.000 đồng/người/ngày;

  • Đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác: 100.000 đồng/người/ngày;

 • Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham gia họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, họp định giá tài sản:

  • Chủ trì: 150.000 đồng/người/ngày;

  • Thành viên: 100.000 đồng/người/ngày;

 • Chi cho cán bộ thi hành án trực tiếp tham gia xét miễn, giảm thi hành án; chi cho các thành viên tham gia giao tài sản theo bản án tuyên, giao tài sản sau khi tổ chức bán đấu giá mà người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản: 100.000 đồng/người/ngày;

 • Chi đối với hoạt động tiêu hủy vật chứng, tài sản:

  • Chi thuê chuyên gia, tổ chức tiêu hủy: Căn cứ hợp đồng ký kết giữa cơ quan thi hành án dân sự với chuyên gia, cơ quan tiêu hủy;

  • Chi bồi dưỡng các đối tượng tham gia tiêu hủy vật chứng, tài sản: Chủ trì 150.000 đồng/người/ngày, thành viên 100.000 đồng/người/ngày;

Chi tiết xem tại Thông tư 200/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan