Mức giới hạn cho vay, đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Mức giới hạn cho vay, đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Thu Ba

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Theo đó, Nghị định 37/2013/NĐ-CP quy định giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện.

Mức giới hạn cho vay, đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, nghi dinh 37/2013/NĐ-CP

Ngoài ra, giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện.

Giới hạn cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện cũng được Nghị định 37 điều chỉnh như sau:

  • Giới hạn cho vay đối với một dự án không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

  • Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ đầu tư phát triển địa phương không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Lưu ý, đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về giới hạn cho vay, đầu tư trực tiếp khác với quy định của Nghị định 37 thì thực hiện theo các quy định tại thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 37/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan