Mức thu lệ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện hành

Mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện hành được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

  STT

Nội dung

Mức thu

Đơn vị tính

1

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 

 

a

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

200.000

Đồng/lần

b

Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

100.000

Đồng/hồ sơ

2

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

 

 

a

Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

20.000

Đồng/bản

b

Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

40.000

Đồng/bản

c

Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

150.000

Đồng/báo cáo

d

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

300.000

Đồng/lần

đ

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

5.000.000

Đồng/tháng

 

Trong đó:

 • Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
  • Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm;
  • Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm;
  • Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
  • Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp;
  • Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm;
  • Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu;
  • Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

 

403

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!