Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại lệ phí

Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại lệ phí
Thúy Trang

Luật phí và lệ phí 2015 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.

 

Theo đó, tại Điều 16 Luật phí và lệ phí 2015 nghiêm cấm:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại phí, lệ phí;
  • Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức thu và người nộp lệ phí, phí như sau:

Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí

  • Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí, lệ phí;
  • Lập và cấp chứng từ thu cho người nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
  • Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật;
  • Hạch toán riêng từng loại phí, lệ phí;
  • Báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí;

Quyền, trách nhiệm của người nộp phí, lệ phí

  • Nộp đúng, đủ, kịp thời phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
  • Được nhận chứng từ xác nhận số phí, lệ phí đã nộp.

Luật phí và lệ phí 2015 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan