Nghiêm cấm truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến

Nghiêm cấm truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến
Bích Hoa

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 được ban hành ngày 20/6/2012. Luật gồm 5 Chương và 41 Điều. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

1. Truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến; không cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Lợi dụng việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật để gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan