Người làm công tác kiểm toán nội bộ cần có những tiêu chuẩn gì?

07:23, 28/01/2019

Nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 22/01/2019 nhằm quy định cụ thể về hoạt động kiểm toán nội bộ.

Theo đó Nghị định 05 quy định người làm công tác kiểm toán nội bộ cần có những tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

  • Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.

  • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

  • Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

  • Các tiêu chuẩn khác do đơn vị quy định.

Xem chi tiết Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

575