Người sinh con thứ 3 vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng

Đảng viên sinh con thứ 3 có thể bị xử lý kỷ luật nhưng đối với quần chúng sinh con thứ 3 vẫn có thể được xem xét kết nạp Đảng, đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quy định 05-QĐi/TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Theo đó, quần chúng sinh con thứ 3 được xem xét kết nạp vào Đảng nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 5 Quy định 05-QĐi/TW:

- Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị;

- Là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

- Phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Nếu quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì không thuộc trường hợp được xem xét kết nạp vào Đảng.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, người sinh con thứ 3, thứ 4 nếu đáp ứng được các điều kiện thì vẫn có thể được xem xét kết nạp vào Đảng.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

3,242

Văn bản liên quan