Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

Thông tư 35/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/02/2016 liệt kê cụ thể các nguồn kinh phí mua sắm tập trung.

Theo đó Thông tư 35 quy định nguồn kinh phí mua sắm tập trung đến từ:

  • Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  • Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

  • Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Thông tư 35.

  • Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

  • Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan