Nguồn kinh phí tổ chức giải thưởng chất lượng Công trình xây dựng từ đâu?

Thông tư 04/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 10/3/2016 nhằm quy định cụ thể về nguồn kinh phí tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Theo đó, Thông tư 04 quy định nguồn kinh phí tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm:

  • Kinh phí từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên (nguồn kinh phí sự nghiệp) của Bộ Xây dựng;
  • Nguồn thu từ các Khoản tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước; các Khoản thu khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Thông tư 04 còn quy định chi phí tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm:

  • Chi phí hoạt động của Hội đồng, Cơ quan Thường trực và các chuyên gia giúp việc cho Hội đồng: chi thù lao, tiền làm thêm giờ, chi phí hội họp, tài liệu, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm...;
  • Chi phí kiểm tra, đánh giá trực tiếp tại công trình: chi phí đi lại, thuê phòng nghỉ, phụ cấp lưu trú cho đoàn kiểm tra;
  • Chi phí cho giải thưởng: chi phí làm huy chương, giấy chứng nhận giải thưởng, cờ chất lượng cao và các ấn phẩm liên quan đến giải thưởng;
  • Chi phí tổ chức công bố và trao giải thưởng: chi phí đăng tải trên trang thông tin điện tử; chi phí truyền thông, thuê địa Điểm, tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng;
  • Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động tổ chức giải thưởng.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính hiện hành.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan