Nguồn vốn lồng ghép ND phòng, chống thiên tai vào phát triển KT-XH

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội.

Theo đó, nguồn vốn để thực hiện nội dung lồng ghép phòng, chống thiên tai vào phát triển KT-XH bao gồm:

  • Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước: Vốn đầu tư của ngân sách Trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.

  • Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn trái phiếu chính quyền địa phương.

  • Quỹ Phòng, chống thiên tai.

  • Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

  • Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

  • Nguồn kinh phí chi thường xuyên cho công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

  • Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan