Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm trong ngành THADS

Thông tư 18/2018/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/12/2018 nhằm điều chỉnh một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTP về quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

Theo quy định mới tại Thông tư 18/2018, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Phù hợp với các quy định của Đảng và của pháp luật;

  • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với lãnh đạo Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý cán bộ;

  • Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý;

  • Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

  • Cá nhân, tập thể đề xuất, cơ quan tham mưu, cơ quan thẩm định, tập thể quyết định về cán bộ theo thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về đề xuất, tham mưu, thẩm định, quyết định của mình.

Thông tư 18/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2019.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan