Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 19/11/2018 Quốc hội thông qua Luật cảnh sát biển Việt Nam (Luật 33/2018/QH14). Đáng chú ý trong Luật này là quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó Luật cảnh sát biển Việt Nam quy định khi tổ chức và hoạt động Cảnh sát biển Việt Nam cần tuân theo nguyên tắc sau:

  • Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  • Tổ chức tập trung, thống nhất theo phân cấp từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến đơn vị cấp cơ sở.

  • Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

  • Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, quản lý an ninh, trật tự, an toàn trên biển với phát triển kinh tế biển.

  • Dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Xem chi tiết Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

355

Văn bản liên quan