Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư ngành

Vừa qua, Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo đó, Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT quy định Hội đồng Giáo sư ngành có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  • Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 16 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

  • Thu nhận hồ sơ của ứng viên thuộc ngành được phân công đảm nhiệm do Hội đồng Giáo sư nhà nước chuyển giao.

  • Thẩm định hồ sơ của ứng viên theo khoản 1 Điều 19 và Điều 22 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

  • Xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên theo Điều 19 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

  • Triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo sư ngành đã được Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua.

  • Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công việc của Hội đồng Giáo sư ngành, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước.

  • Xét hủy bỏ công nhận chức danh hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các đối tượng quy định tại Điều 29 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg thuộc ngành, liên ngành được giao đảm nhiệm.

  • Tư vấn và giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định luận án tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành của Hội đồng Giáo sư ngành khi có yêu cầu.

Xem cơ cấu tổ chức tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan