Những nội quy cần chấp hành trong kho vật chứng

Ngày 23/01/2017 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định cụ thể về những nội quy cần chấp hành trong kho vật chứng.

Theo đó, Thông tư 01 quy định kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự (kể cả trường hợp kho thuê) phải có nội quy.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ban hành và tổ chức thực hiện nội quy kho vật chứng của cơ quan mình.

Đồng thời Thông tư 01 còn quy định nội quy kho vật chứng phải có các nội dung sau:

  • Quy định về thời gian, đối tượng ra, vào kho vật chứng;
  • Quy định về bảo đảm an ninh, an toàn vật chứng, tài sản tạm giữ;
  • Quy định về phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường;
  • Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan;
  • Những nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

218

Văn bản liên quan