Nội dung cơ bản của Hiến chương tổ chức tôn giáo

Hiến chương là một trong những điều kiện để Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo được hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Luật tín ngưỡng tôn giáo quy định hiến chương tôn giáo phải đảm bảo có các nội dung cơ bản sau:

 

 • Tên của tổ chức;
 • Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động;
 • Địa bàn hoạt động, trụ sở chính;
 • Tài chính, tài sản;
 • Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu;
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;
 • Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
 • Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;
 • Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổ sung hiến chương; nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức;
 • Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Luật cũng quy định tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương) Theo đó, văn bản đăng ký cần nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, nội dung, lý do sửa đổi kèm theo hiến chương sửa đổi.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có hiệu lực từ 01/01/2018 thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 2004.

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan