Nội dung công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT vào ngày 05/4/2016 nhằm quy định cụ thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.

Theo đó, Thông tư 10 quy định để thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học các trường đại học cần phải:

  • Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

  • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài cơ sở giáo dục đại học.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan